BENTO
MINI BUFFET
BUFFET
CLICK MENU BELOW TO VIEW
Vegetarian Bento $15.00 ($16.35 w/GST)
Vegetarian Bento $12.00 ($13.08 w/GST)
Vegetarian Bento $8.00 ($8.72 w/GST)
Vegetarian Bento $7.00 ($7.63 w/GST)

Vegetarian Mini Buffet $16.80 ($18.31 w/GST)
Vegetarian Buffet $17.80 ($19.40 w/GST)